Biz hakda

“Jindal Medi Surge” -de saglygy goramagyň usullaryny täzeden göz öňüne getirmek we adamlara has uzak, sagdyn durmuşda ýaşamak üçin giňligimizi, göwrümimizi we tejribämizi ulanýarys. Üýtgeýän üýtgeýän gurşawda, hirurgiýa, ortopediýa çözgütleri boýunça öz tejribämizi lukmanlaryň we hassalaryň merkezi önümlerini we çözgütlerini taslamak we bermek üçin başgalaryň uly pikirleri bilen birleşdirmek üçin ylym we tehnologiýa boýunça baglanyşyk gurýarys.

Jindal Medi Surge (JMS) hakda

Ortopediki implantlaryň, gurallaryň, adam we weterinariýa ortopediki hirurgiýalarynyň daşarky düzedijisiniň öňdebaryjy öndürijisi (markaly we OEM). Dünýädäki iň giňişleýin ortopediýa portfellerinden birini hödürleýäris. Bilelikdäki rekonstruksiýa, trawma, kraniomaksillofasial, oňurga operasiýasy we sport lukmançylygy ýaly hünärlerde JMS çözgütleri, dünýädäki saglygy goraýyş ulgamlaryna kliniki we ykdysady ähmiýet bermek bilen hassalaryň idegini ösdürmek üçin niýetlenendir. Täzelikleri bellänimizde, "dünýäni saglyk gülgüne saklamak" borjumyzdyr.

Kompaniýalarymyz

Lukmançylyk enjamlarynda öňdebaryjy hökmünde biz hemişe idegiň derejesini ýokarlandyrmaga ünsi jemleýäris - hassalaryň elýeterliligini giňeltmek, netijeleri gowulandyrmak, saglyk ulgamynyň çykdajylaryny azaltmak we gymmaty ýokarlandyrmak. Hyzmat edýän hassalarymyzyň has çalt dikelmegine we has uzak we janly ýaşamagyna kömek etmek üçin akylly, adamlara gönükdirilen saglygy goraýyş döredýäris. Kompaniýalarymyz birnäçe hirurgiki hünärlere hyzmat edýärler:

Ortopediýa - bu kärhanalar adamlara işjeň ýaşamaga we durmuşlaryny durmuşa geçirmäge kömek etmek maksady bilen irki gatyşmakdan başlap hirurgiki çalyşma çenli näsaglara ideg dowamlylygyndaky kömeklere gönükdirilendir.

Operasiýa - Dünýädäki hassahanalarda hirurglar ynamly hirurgiki ulgamlary we birnäçe lukmançylyk şertlerinde iň ygtybarly we täsirli bejergini üpjün etmek üçin döredilen gurallary ynam bilen işleýärler.

Taryhymyz

Jindal Medi Surge, innowasiýadan, pudak ýolbaşçylary bilen işlemekden we dünýädäki köp sanly hassanyň durmuşynda üýtgeşikliklerden ybarat baý taryhy bar.

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

Dünýäniň gowy raýatlary bolmaga ruhlandyrýarys. Weaşaýan we işleýän jemgyýetlerimiz we dünýä jemgyýetçiligi üçin jogapkärdiris. Biz gowy raýatlar bolmaly. Gra civdan gowulaşmagyny, has gowy saglygy we bilimi höweslendirmeli. Daşky gurşawy we tebigy baýlyklary goramak, peýdalanmak artykmaçlygymyzy saklamalydyrys. “Credo” biziň hyzmat edýän adamlarymyzyň zerurlyklaryny we abadançylygyny birinji ýerde goýmagymyzy talap edýär.

Daşky gurşaw

Lukmançylyk enjamlaryny öndüriji hökmünde Jindal Medi Surge, biziň daşky gurşawa edýän täsirimizi we täsirimizi ýada salýar. Biziň desgamyz üýtgäp durýan birleşmeleriň ulanylyşyny azaltdy. Gaplamany gowulandyrmakda-da üstünlikler gazandyk. Kärhanamyz, kagyz ulanylyşyny azaltmak üçin birnäçe önüm üçin “Elektron” -y ulanmagy amala aşyrdy. Biziň ýolbaşçylygymyz, daşky gurşawy yzygiderli gowulaşdyrmak we daşky gurşaw kanunlaryna uzak möhletleýin berjaý edilişini görkezmek üçin goşan goşandy üçin Hindistan hökümeti tarapyndan ykrar edildi. Sahypalarymyzyň hemmesi köp sanly desgalar bilen iň ýokary standartlara tarap işleýär.

Goşantlarymyz

“Jindal Medi Surge” önüm sadakasy, haýyr-sahawat bermek we jemgyýetiň gatnaşmagy arkaly mätäçleriň durmuşyny gowulandyrmak üçin özboluşly ýerleşýär. Koprak oka

Meýletinligimiz

Levelerli derejede dünýädäki desgalarymyzdaky işgärler mekdep çagalaryna terbiýeçi bolup, gan tabşyrýarlar, mätäç maşgalalara azyk sebetlerini ýygnaýarlar we ýaşaýan ýerlerini gowulandyrýarlar.

E-poçta soragy: info@jmshealth.com

E-poçta DOMESTIK SORAGY: jms.indiainfo@gmail.com

E-poçta HALKARA SORAG: jms.worldinfo@gmail.com

WHATSAPP / TELEGRAM / SIGNAL: +91 8375815995

ANDER: +91 11 43541982

MOBIL: +91 9891008321

SAYT: www.jmshealth.com | www.jmsortho.com | www.neometiss.com

ARAGATNAŞYK: Jenap Nitin Jindal (MD) | Hanym Neha Arora (HM) | Jenap Man Mohan (GM)

Baş ofis: 5A / 5 Ansari ýoly Darýa Ganj Nýu-Deli - 110002, INDIA.

UNIT-1: Undar Pradeş INDIA, Anand senagat emlägi Mohan Nagar Gazabad.

UNIT-2: Milkat Khopi Post Şiware Khopi Tal Bhor etraby Pune Khed Şiwapur, Maharaştra INDIA.